Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Bedrijven(terreinen)


Op bedrijventerreinen en bij individuele bedrijven/kantoren is meestal een combinatie zichtbaar van: 

  • reclameverlichting
  • licht dat van binnen het gebouw naar buiten straalt
  • terreinverlichting van het bedrijf zelf
  • openbare verlichting

Ook al is de verlichting in Zwartewaterland over het algemeen bescheiden, toch zijn bedrijven(terreinen) ′s nachts van grote afstand zichtbaar. De verlichting kan weggebruikers afleiden of hinderen, zeker wanneer er weinig of geen openbare verlichting is.

genemuiden sisalstraat nijverheidsstraat genemuiden

Foto′s: Deze straten worden met conventionele oranje lampen verlicht. Er is veel camerabewaking op het terrein. (locatie: rondom Sisalstraat respectievelijk Nijverheidsstraat, Genemuiden)

Beleid gemeente voor openbare verlichting

Voor bedrijventerreinen kiest de gemeente straatverlichting die past bij de functie en het gebruik van het terrein. Ook wordt er met de situatie van verkeers- en sociale veiligheid rekening gehouden. 

Oudere bedrijventerreinen hebben vaak nog oranje of geel licht en door de grote mastafstanden is er geen gelijkmatige verlichting. Deze verlichting levert geen problemen op. Alleen als een gebied totaal wordt gerevitaliseerd of nieuw aangelegd, wordt er gestreefd naar een gelijkmatigheid conform de landelijke adviesrichtlijn ROVL-2011.

Bij vervanging van de armaturen wordt er voor energiezuinig wit licht gekozen om het zicht en de kleurherkenning te optimaliseren. De gemeente streeft naar een verlichtingssterkte van 70% van de genoemde adviesrichtlijn. 

industrieweg Hasselt led? industrieweg hasselt led

Foto 1: Op de Industrieweg in Hasselt staat deels nog oranje verlichting op grote afstand waardoor er een lage gelijkmatigheid is en een lage verlichtingssterkte. Foto′s 2 en 3 laten de situatie na vervanging zien door groen en wit gericht licht. 

Gemeentelijk beleid voor andere lichtbronnen

1. Oproep aan bedrijven

De gemeente vraagt ondernemers om bij haar beleid van Bewust Verlichten aan te sluiten. Dat kan door ’s nachts de bedrijfsverlichting te dimmen of zelfs uit te schakelen. Dit geldt voor terrein- en reclameverlichting en voor de verlichting in het gebouw. Het resultaat: een lagere energierekening! Bij nieuwe aanschaf kan er voor een goed gericht, vlak en dimbaar armatuur worden gekozen van de juiste sterkte. Soms is een nieuwe lamp niet mogelijk of niet nodig. Door eenvoudigweg de verlichting goed te richten, treedt er minder lichtvervuiling op. Felle lampen kunnen weggebruikers hinderen.

2. Gemeente & ondernemers

De gemeente werkt samen met koepelorganisaties van winkeliers en andere ondernemers en met parkmanagement van bedrijventerreinen. Het onderwerp verlichting, donkerte en energiebesparing wordt binnen deze samenwerkingsverbanden ter sprake gebracht. Bij bouwplannen van bedrijven zal de gemeente aandacht hebben voor de diverse soorten verlichting.

3. Bij herstructurering

Bij herstructurering van bedrijventerreinen of winkelstraten investeert de gemeente in de kwaliteit van de openbare ruimte inclusief de openbare verlichting. Bij het opstellen van een beeldkwaliteitplan wordt ook het beeld in de donkere uren meegenomen. Bij het opstellen van het verlichtingsplan wordt ook de situatie qua veiligheid onder de loep genomen. Uitgangspunt is dat verlichting niet standaard en vanzelfsprekend is, maar goed moet passen bij de omgeving en bij wat er werkelijk nodig is. Ondernemers worden daarom bij herstructurering uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan bewust verlichten en daarmee aan de ruimtelijke kwaliteit. 

4. Bij een zeer storende lichtbron

Bij een ernstig storende lichtbron gaat de gemeente hierover in gesprek met de ondernemer. Als het nodig is om handhavend op te treden, kan de gemeente de omgevingsvergunning of in sommige gevallen het Activiteitenbesluit benutten. Leidraad vormt de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van Lichthinder. Handhaving is mogelijk in het geval omwonenden, weggebruikers of piloten worden gehinderd. Bij lichtvervuiling richting het open landschap, is handhaving alleen mogelijk als de gemeente het desbetreffende gebied heeft aangewezen als gebied met donkerte als belangrijke kwaliteit (bescherming landschap in het Activiteitenbesluit).

5. Reclameverlichting

Bij reclame gaat het onder andere om verlichte naamborden en gevels. Door de opkomst van LED en de ontwikkeling van displays zijn er landelijk veel bewegende of knipperende reclames in opkomst. Dit is niet toegestaan in de gemeente Zwartewaterland (Reclame/welstandsbeleid). 

zwartewaterweg hasselt reclameborden verlicht genemuiden  

Veiligheid

Bij bedrijven waar veel problemen zijn met inbraak, wordt vaak voor een mix aan maatregelen gekozen, zoals:

  • camera′s die ook bij weinig licht goed beeld geven
  • hekwerk
  • alarminstallatie
  • beveiligingspersoneel
  • verlichting

Verlichting is hierbij ondersteunend maar biedt op zichzelf geen veiligheid zonder andere vormen van toezicht. Een bewuste afweging is noodzakelijk. Licht kan inbrekers ook juist helpen om gemakkelijker hun slag te slaan, te zien waar interessante spullen liggen en waar ze naar binnen kunnen. Als een lamp met aanwezigheidsdetectie aanspringt, valt dit vaak meer op dan een inbreker die rondloopt bij continu brandende lampen.

camera

Foto: cameratechniek ontwikkelt zich snel. Er zijn camera′s op de markt die bij weinig licht toch een goed beeld geven.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

De gemeente Zwartewaterland vindt een goede objectieve maar ook subjectieve (gevoel van) veiligheid van groot belang. De gemeente stelt niet als eis dat bedrijventerreinen aan het KVO moeten voldoen.

Als er interesse is in een Keurmerk Veilig Ondernemen, dan werken ondernemers en gemeenten samen aan een set structurele maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Er zijn geen normen of verplichtingen. In het Handboek KVO worden suggesties gedaan.

De gemeente spreekt met de ondernemers over de openbare verlichting én over de bedrijfsverlichting in relatie tot veiligheid. Doel is te komen tot een set aan maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Uitgangspunt is om bij een Keurmerk Veilig Ondernemen niet automatisch te kiezen voor meer licht, alsof dit een garantie voor veiligheid is. 

Individuele bedrijven in de nacht

De foto′s hieronder geven een beeld van individuele bedrijven en instellingen in de nacht binnen de bebouwde omgeving en in het buitengebied.

mastenbroek bedrijf genemuiden bedrijventerreinbedrijf 1 genemuiden bedrijf 2

Foto′s: Bedrijven maken gebruik van verlichting. Soms is dit functioneel voor de bedrijfsvoering of veiligheid, soms voor promotie en decoratie. Vaak is een bedrijf zich er niet van bewust dat felle lampen opvallen in een donkere omgeving, van veraf zichtbaar zijn en soms zelfs weggebruikers storen. De gemeente spreekt met bedrijven om te zien of er mogelijkheden zijn om energie(kosten) en lichthinder te verminderen.