Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Energiebesparing


Landelijk beleid

In het landelijke ′Energieakkoord voor duurzame groei′ is de wens vastgelegd om oude openbare verlichting versneld te vervangen door energiezuinige verlichting en slim energiemanagement. Het streven is om landelijk gemiddeld:

  • 20% energie te besparen in 2020 (ten opzichte van 2013)
  • 50% energie te besparen in 2030 (ten opzichte van 2013)

Besparing in de gemeente

Het is niet voor iedere gemeente technisch én financieel haalbaar om zo′n grote besparing te realiseren. Wel is het altijd mogelijk om te besparen, want een gemeente gebruikt veel energie. Naast warmte gebruikt zij stroom voor openbare verlichting, rioolgemalen, sporthallen, zwembaden en overige gebouwen. Vooral openbare verlichting is een belangrijke post. In 2013 verbruikte de openbare verlichting 714 MWh, dat is ongeveer evenveel stroom als 200 gemiddelde huishoudens. 

aardbol klimaat ijsbeer

Gemeentelijk beleid

De gemeente Zwartewaterland maakt zich hard voor duurzaamheid in de brede zin zoals beschreven in de Notitie Duurzaamheidsbeleid, de Structuurvisie en het Bestemmingsplan Buitengebied. Dit doet de gemeente door samen te werken, partijen bewust te maken en te ondersteunen met kennis zoals particuliere woningeigenaren bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Voor het totale grondgebied streeft de gemeente ernaar dat er in 2020 13% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 2009.

De gemeente is zich bewust van het energieverbruik van onder andere de tapijtindustrie, zwembaden en de betoncentrale, maar ook van woningen in nieuw te ontwikkelen woonwijken en industrieterreinen. Onderdeel van de totaalaanpak is de verbetering van de verlichtingsinstallatie. Eerste stap daarbij is bewustmaking dat verlichting een impact heeft op de portemonnee, op het milieu én op de omgeving.

De gemeente is niet alleen samenwerkingspartner maar is ook gebouweigenaar en koopt zelf producten en energie in. De gemeente wil het goede vooorbeeld geven. Het Coalitie akkoord 2014-2018 “Samen Sterker” geeft aan dat Zwartewaterland streeft naar 2% energiebesparing per jaar voor wat betreft gemeentelijke gebouwen. Voor de gemeentelijke openbare verlichting wordt dezelfde streefwaarde aangehouden van 2% energiebesparing per jaar.

Hoe bespaart de gemeente energie?

De gemeente vermindert haar eigen energieverbruik voor openbare verlichting door:

  • vooraf kritisch na te denken of er verlichting nodig is op die locatie
  • waar dat mogelijk is lichtpunten niet te vervangen bij het einde van de levensduur
  • waar mogelijk ander bestratingsmateriaal, bebording of belijning toe te passen (meer reflecterend)
  • een laag vermogen te gebruiken (Openbare Verlichting op maat)
  • efficiëntere lichtbronnen te gebruiken waar dit passend is, zoals LED
  • toepassen van energiezuinige voorschakelapparatuur

Duurzame Materialen

Gemeente Zwartewaterland vindt materiaalverbruik een belangrijk aandachtspunt. Bij het beoordelen van de duurzaamheid wordt naar de gehele cyclus gekeken van winning, productie, gebruik, verwijderen en hergebruik van materialen. Het gaat hierbij vooral om armaturen (inclusief de lamp) en om lantaarnpalen.

Straatlantaarns op zonne energie

Het is goed mogelijk om lantaarnpalen te plaatsen met lampen op zonne energie. Dit is een mooie oplossing op plaatsen waar geen elektriciteit aanwezig is, zoals in het buitengebied, recreatieterreinen, parkeerplaatsen, fietsstallingen, bushaltes etc. Deze duurzame techniek biedt dimbare verlichting op groene stroom zonder een nieuwe electriciteitskabel aan te leggen

zonnemast overdag foto van mijn energiefabriek zonnemast nacht foto van mijn energiefabriek

Foto: Straatlantaarns op zonne energie worden steeds verder doorontwikkeld qua techniek en vormgeving. (Foto: Mijn Energiefabriek)